ASP

Misja szkoły

Nasza Szkoła wyrasta z oczekiwań uczniów i rodziców. Indywidualne traktowanie każdego ucznia, określenie tzw. własnej ścieżki edukacyjnej – pozwoli odkryć i rozwijać potencjalne możliwości dzieci i młodzieży, wyzwoli ich inicjatywę i aktywność. Misją Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w taki sposób, aby zdobyli oni umiejętności stałego rozwijania swoich uzdolnień.

Celem działalności Szkoły jest, we współpracy z Uczelnią, stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki i rozwoju, zagwarantowanie  nowoczesnego i prowadzonego na wysokim poziomie kształcenia a także wychowywanie ich.

Zadania Szkoły:

 • przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia i osiagania jak najwyzszych wyników na egzaminach zewnętrznych;

 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

 • stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

 • stworzenie możliwości uczestniczenia uczniów w zajęciach na Uczelni zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów;

 • wychowywanie uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur;

 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych;

 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

 • kształtowanie relacji interpersonalnych, aktywności społecznej i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego;

 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

 • współpracowanie Szkoły ze środowiskiem lokalnym, poradniami pedagogiczno - psychologicznymi i innymi instytucjami;

 • wspomaganie przez Szkołę wychowawczej roli rodziny;

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.