ASP

Patronat

Patronat nad Akademicką Szkołą Podstawową w Elblągu objęła Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblagu

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna została powołana na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001r. (DNS-3-0145-990/Eko/2001) jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku Uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych  została wpisana pod numerem 290.

Oferta Kształcenia Uczelni

Od początku swego istnienia EUH-E analizowała potrzeby edukacyjne mieszkańców regionu, dostosowując do nich swoją ofertę kształcenia. W chwili obecnej Uczelnia oferuje siedem kierunków kształcenia w ramach dwóch Wydziałów:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

- kierunek administracja (studia I i II stopnia),

- pedagogika (studia I i II stopnia)

- kierunek zarządzanie (studia I stopnia)

- bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia)

Praca dla absolwenta: Policja, Siły Zbrojne, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem międzynarodowym, Straż Graniczna, Więziennictwo, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Służba Celna i agencje celne, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia, organizacji konwojów oraz imprez masowych, firmy zajmujące się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego, agencje detektywistyczne, wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji, Straż Pożarna (PSP i OSP), ratownictwo górskie, wodne i morskie, służby likwidujące zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi,organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, komórki organizacyjne i osoby w firmach odpowiadające za bezpieczeństwo i archiwizację danych osobowych.

Wydział Nauk o Zdrowiu

- pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)

- fizjoterapia (studia I stopnia)

- ratownictwo medyczne (studia I stopnia)

Studia Podyplomowe

Liczba specjalności od początku istnienia Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie. Równie dynamicznie rosła liczba kierunków, w tym kierunków studiów podyplomowych.  Obecnie oferta Studium Podyplomowego EUH-E uwzględnia niemal 20 kierunków m.in.:
- andragogikę,
- oligofrenopedagogikę,
- organizację  i zarządzanie oświatą,
- pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z elementami pracy socjalnej,
- resocjalizację,
- przygotowanie pedagogiczne

W 2010 roku Uczelnia utworzyła Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Obecnie studium dysponuje pięcioma programami nauczania,  dla których Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przyznało certyfikat. Są to programy trzech specjalizacji: w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego, pediatrycznego i położniczego  oraz kursów specjalistycznych: z zakresu pełnego leczenia ran dla pielęgniarek i resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla pielęgniarek i położnych. Głównym celem Studium jest zapewnienie możliwości kształcenia podyplomowego pielęgniarkom i położnym, które dzięki temu mogą rozszerzyć zakres swoich kompetencji i uzyskać szersze kwalifikacje zawodowe.

Uczelnia z akredytacją

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że wszystkie oferowane przez nią kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.


Wykładowcy - klucz do sukcesu uczelni

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna jest ważnym ośrodkiem inspirującym wysiłek młodych ludzi oraz stwarzającym im szanse samodoskonalenia się pod kierunkiem posiadających znaczący dorobek wykładowców. To właśnie kadra naukowo-dydaktyczna decyduje o poziomie kształcenia wyższej uczelni. Do grona pracowników naukowo- dydaktycznych EUH-E należą wybitni lekarze, pedagodzy, historycy, ekonomiści, eksperci, profesorowie, socjolodzy, psycholodzy. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski, dzięki którym uczelnia może gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu.W przyszłości najważniejszym wyzwaniem dla Uczelni jest przekształcenie jej w uczelnię akademicką i stworzenie silnego ośrodka naukowego kształcącego w ramach studiów uzupełniających magisterskich na wszystkich kierunkach kształcenia i prowadzącego również studia doktoranckie.