ASP

Świetlica

Opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi jak i po nich  zapewnia świetlica szkolna czynna  od poniedziałku do piątku w  godzinach od 6.30 do 17.15.

W bezpiecznych i komfortowych warunkach uczniowie mogą wypocząć, pobawić sie, zjeść posiłek i odrobić pracę domową. Dzieci pozostające po lekcjach na świetlicy mają też możliwosć uczestniczenia w róznych zajęciach - plastycznych, sportowych, muzycznych itp.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

 

Regulamin świetlicy.

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie Szkoły.

 2. Karty zgłoszenia są pobierane w sekretariacie Szkoły.

 3. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane osobiście przez rodziców z sali świetlicowej.

 4. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą (ewentualnie starsze rodzeństwo) wskazaną przez rodziców, w karcie świetlicowej.

 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do Szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

 6. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje sie na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza.

 7. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy - podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz imię i nazwisko osoby, która odbiera dziecko ze świetlicy.

 8. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie rodzica, który wyraża zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Szkoły oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

 9. Dziecko odebrane ze świetlicy nie może być, w danym dniu, przyjęte powtórnie.

 10. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 17.15 nauczyciele i inni pracownicy Szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie.

 11. Nauczyciele pozostawiający w świetlicy dzieci, które nie uczęszczają na basen zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy.

 12. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy upoważnione są również osoby prowadzące różne zajęcia pozalekcyjne /trening pamięci, logopedia, angielski, tańce, karate itp./

Regulamin zajęć świetlicowych na basenie

 1. Zajęcia z nauki pływania trwają 30 minut oraz dodatkowo 30 minut zabaw własnych.

 2. Uczniowie w drodze na basen, drodze powrotnej do szkoły oraz podczas całego pobytu na basenie i w szatni pozostają pod opieka nauczyciela świetlicy.

 3. Uczniowie mogą być odebrani przez rodziców bezpośrednio z basenu, co należy ustalićz opiekunami świetlicy.

 4. Wszyscy uczniowie znajdujący się na terenie niecki basenu oraz szatni zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora oraz przestrzegania regulaminu basenu.

 5. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.

 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice.

 7. Korzystając z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

 8. W szatni można poruszać się wyłącznie w klapkach basenowych.

 9. Strój obowiązujący na zajęciach powinien być obcisły, przylegający do ciała

 1. Szkoła, basen, nauczyciele świetlicy, instruktorzy pływania, firma Water & Life -   nie ponoszą odpowiedzialności za utracone przez dzieci bądź uszkodzone  mienie - w drodze na basen, w drodze powrotnej do szkoły oraz podczas całego pobytu na basenie i w szatni.

 2. Rodzice dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno wchodzić na teren pływalni).

 3. Water & Life zobowiązuje się do utrzymywania współpracy z  rodzicami w celu informowania o postępach i zachowaniu dzieci.

 4. Niezależnie ilości niezrealizowanych zajęć w tygodniu, z przyczyn niezależnych od szkoły bądź  firmy Water & Life, opłata miesięczna za uczęszczanie dziecka na zajęcia na basenie nie ulega zmianie.

 5. Opłata za zajęcia na basenie także  nie ulega pomniejszeniu za opuszczanie zajęć przez dziecko z powodów zdrowotnych lub innych.