ASP

Zapisy do Szkoły

Warunki rekrutacji do Akademickiej Szkoły Podstawowej w Elblągu

Zapisy do Akademickiej Szkoły Podstawowej w Elblągu przyjmujemy od 15 października w sekretariacie Szkoły, codziennie od poniedziaku do piatku, w godz. 8.00 - 16.00 lub w innym terminie, ustalonym pod nr telefonu 55-239-38-98.

W Szkole nie obowiązuje rejonizacja. Nie przyjmujemy zapisów przez platformę miejską EPED.

W naszej Szkole Podstawowej tworzymy klasy językowe z dodatkowymi godzinami zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i innych języków obcych (język hiszpański, język niemiecki), treningu pamięci, matematyki, języka polskiego, zajęciami tanecznymi kids dance, zajęciami szachowymi, sportowymi np.  aikido, karate, plastycznymi, wokalnymi, teatralnymi, kółkami przedmiotowymi rozwijającymi zainteresowania.

Rodzic zapisując dziecko do Szkoły, składa w sekretariacie:

  1. informację z przedszkola o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

  2. podanie rodziców (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej Szkoły)

  3. kwestionariusz ucznia  (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej Szkoły)

  4. dwa zdjęcia legitymacyjne

  5. ewentualne inne dokumenty

  • zaświadczenia i dyplomy potwierdzające udział w zawodach i konkursach

  • zaświadczenia o stanie zdrowia, opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły oraz podpisuje z jego rodzicami umowę o kształcenie dziecka. Rodzice z którymi podpisano umowę o kształcenie dziecka wnoszą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 100 zł.

Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do Szkoły bez podania przyczyny swojej decyzji.

Odpłatność za szkołę wynosi 400 zł miesięcznie - oprócz miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień)

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Szkoły mogą złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania.