ASP

Szkoła Podstawowa > Informacje ogólne

Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu jest nowoczesną i bezpieczną szkołą, charakteryzującą sie wysoka jakością kształcenia, wychowania i opieki.

Zajęcia dla dzieci odbywają  się w salach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczniów.  Sale lekcyjne zostały tak  zorganizowane aby zminimalizować stres, odczuwany zwłaszcza przez sześciolatki i siedmiolatki, w związku z podjęciem nauki w szkole.

Sala składa się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w stoliki z krzesełkami, tablicę interaktywną) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej i wyposażonej w gry, zabawki, biblioteczkę itp.) Odpowiednie wyposażenie w meble, pomoce i zabawki oraz aranżacja przestrzeni to podstawowy wymóg, który musi spełnić szkoła jeśli chce aby dzieci czuły się w niej dobrze i komfortowo. Każdy uczeń ma możliwość pozostawienia w Szkole swoich podręczników i przyborów szkolnych.


Bogata i wszechstronna oferta edukacyjna Szkoły jest realizowana przez wykwalifikowaną i przyjazną dziecku kadrę pedagogiczną.


Kształcenie ogólne w Szkole Podstawowej jest fundamentem wykształcenia człowieka.

Szkoła Podstawowa łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

W Szkole Podstawowej celem kształcenia ogólnego jest:

- przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniu uczniów;

- zdobycie przez uczniów umiejetnosci wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W Szkole Podstawowej - uczeń zdobywa najważniejsze umiejętności:

  1. czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

  2. myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

  3. myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

  4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

  5. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

  6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

  7. umiejętność pracy zespołowej.

Szkoła Podstawowa - najważniejsze zadania:

Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Szkoła Podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.