ASP

Koła Humanistyczne

KOŁA Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH:

  • KOŁO Z JĘZYKA POLSKIEGO

  • KOŁO Z HISTORII

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH KOŁA JĘZYKA POLSKIEGO
1. Czytanie ze zrozumieniem.

2. Redagowanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

3. Swobodne wypowiadanie sie na dany temat.

4. Uzupełnianie wiadomości ze wszystkich działów gramatyki.

5. Korzystanie ze słowników, encyklopedii i innych źródeł wiedzy.

6. Rozwiązywanie zadan egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KOŁA Z JĘZYKA POLSKIEGO
1. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury.
2.Rozwijanie umiejętności samodzielnego redagowania i pisania krótkich i dłuższych tekstów na dany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym oraz czytelności
i estetyczności pisma.
3. Wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów i wiedzy o otaczającym świecie.
4. Kształcenie różnych form wypowiedzi.
5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
6. Wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania nauczyciela i kolegów.
7. Utrwalanie zasad ortografii, ze zwróceniem uwagi na umiejętne stosowanie w praktyce.
8. Doskonalenie umiejętności korzystania z dostępnych słowników i encyklopedii.
9. Wdrażanie do samodzielnego uczenia sie i poszukiwania wiedzy.
10. Kształcenie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań testowych.

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH KOŁA HISTORYCZNEGO
1. Rozwijanie zainteresowania historią.
2. Rozwijanie postaw patriotycznych.
3.
Zainteresowanie historią regionu.
4. Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
5. Utrwalenie zdobytej wiedzy.
6. Kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego.
7. Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków.
8. Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, osią czasu, tekstem źródłowym, ilustracją, źródłem ikonograficznym.
9. Przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z KOŁA HISTORII
1. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji na konkretny temat.
2. Kształcenie umiejętności po
prawnego posługiwania się mapą, osią czasu.
3. Rozwijanie umiejętności analizowania tekstów źródłowych.
4. Kształtowanie umiejętności odróżniania faktów od opinii.
5. Kształtowanie umiejetności doceniania walorów historycznych i turystycznych regionu.
6. Doskonalenie umiejetności myślenia w toku przyczynowo- skutkowym.
Koło Język Polski Koło Historyczne