ASP

Koło Matematyczne

KOŁO PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH KOŁA MATEMATYCZNEGO
- wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych,
- popularyzacja matematyki wśród uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów,
- rozszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- rozwijanie zdolności poznawczych
,
- rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej, myślenia logicznego, myślenia abstrakcyjnego,
- stworzenie uczniom możliwości skonfrontowania wiedzy i umiejętności z rówieśnikami,
- wyrównywanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów słabszych.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KOŁA MATEMATYCZNEGO
- ćwiczenie sprawności rachunkowej
- zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania
- poszerzenie wiedzy na temat stosowania kalkulatora
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
- rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi
- ćwiczenie umiejętności poszukiwania nietypowych rozwiązań
- ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób
- ćwiczenie umiejętności współdziałania w grupie
- rozwijanie umiejętności analizowania danych w zadaniach (rozpoznawanie zadań z nadmiarem lub z niedomiarem danych)
- doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu w celu wyszukiwania potrzebnych informacjiKoło Matematyczne