ASP

Koła Przyrodnicze

KOŁA PRZEDMIOTOWE Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH:

  • KOŁO GEOGRAFICZNE

  • KOŁO BIOLOGICZNE

  • KOŁO CHEMICZNE

CELEM ZAJĘĆ POZALECYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH JEST:

1. Rozbudzanie zainteresowania zagadnieniami biologicznymi, ekologicznymi, chemicznymi, geograficznymi, społeczno - ekonomicznymi świata i Polski.

2. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie geograficznej, biologicznej i chemicznej.

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH KOŁA GEOGRAFICZNEGO:

1.Doskonalenie znajomości mapy: obiekty geograficzne na mapie fizycznej, politycznej i konturowej świata, analiza map własnego regionu.
2.Doskonalenie umiejętności geograficznych uczniów: wyznaczania współrzędnych geograficznych, obliczania różnic czasu miejscowego słonecznego, posługiwania się skalą mapy, analizy i interpretacji wykresów, tabel, profili, map tematycznych.
3.Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych opracowań kartograficznych, statystycznych, literatury naukowej i popularnonaukowej.

4.Przygotowanie prezentacji komputerowej o krajach europejskich, czerpiąc wiedzę z różnych źródeł.

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH KOŁA BIOLOGICZNEGO:
1. Rozwijanie zainteresowań związanych z zagadnieniami przyrodniczymi.
2. Kształtowanie uzdolnień biologicznych.
3. Przygotowanie do konkursów i olimpiad
.
4. Kształcenie zdolności twórczego myślenia.
5. Doskonalenie umiejętności stosowania
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
6. Wdrażanie do samokształcenia i przygotowanie do dalszej  nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH KOŁA CHEMICZNEGO:
1.  Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych.
2. Wyrabianie nawyków i umiejętności pracy laboratoryjnej.
3. Rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
4. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
5. Przygotowanie uczniów do korzystania z programów komputerowych oraz rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy z podręcznikami i książkami popularnonaukowymi.
6. Doskonalenie umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów i modeli.

Koło Geograficzne 2013/14 Koło Biologiczne 2013/14 Koło Geografiszne 2014/15