ASP

Wspieranie uzdolnień

Wspieranie uzdolnień
Zakładamy, że każdy uczeń naszej szkoły po­siada uzdol­nie­nia wy­star­cza­jące do osią­gnię­cia suk­cesu olim­pij­skiego w wy­bra­nej przez sie­bie dzie­dzi­nie i że pod­ję­cie przez niego do­dat­ko­wego in­te­lek­tu­al­nego wy­siłku wy­nika bar­dziej z roz­bu­dze­nia się w nim na­uko­wej pa­sji niż z ujaw­nio­nych wcze­śniej wy­bit­nych uzdolnień.

Uważamy udział w kon­kur­sach i olim­pia­dach przed­mio­to­wych za naj­lep­szy spo­sób od­kry­wa­nia i roz­wi­ja­nia przez uczniów swo­ich za­in­te­re­so­wań i uzdol­nień. Sądzimy także, że za­sad­ni­cze zna­cze­nie ma udział ucznia w kon­kur­sie, a nie wy­nik, jaki osiągnął.

Podstawowe dzia­ła­nia Szkoły:
1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.
2. In­dy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu nauczania.
3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
4. Koordynowanie działań umożliwiających osiągnięcie sukcesu olimpijskiego.

Szkolnym koordynatorem konkursów i olimpiad przedmiotowych jest Pani Pedagog mgr Anna Lewandowska.

Obowiązki szkol­nego ko­or­dy­na­tora kon­kur­sów i olim­piad przed­mio­to­wych:

 • opra­co­wa­nie i przed­sta­wie­nie sta­łej eks­po­zy­cji in­for­mu­ją­cej uczniów o za­ję­ciach przy­go­to­wu­ją­cych do kon­kur­sów i olim­piad oraz na­uczy­cie­lach pro­wa­dzą­cych te zajęcia;

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów;

 • opra­co­wa­nie i przed­sta­wie­nie uczniom do­kład­nego gra­fiku pro­wa­dzo­nych za­jęć z po­da­niem na­uczy­ciela pro­wa­dzą­cego, ter­minu i miejsca;

 • opra­co­wa­nie list uczniów bio­rą­cych udział w po­szcze­gól­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach oraz gro­ma­dze­nie in­for­ma­cji o wy­ni­kach uzy­ski­wa­nych przez na­szych uczniów;

 • organizowanie i prze­pro­wa­dze­nie eta­pów szkol­nych kon­kur­sów;

 • współ­praca z nauczycielami przygotowującymi do  kon­kur­sów i olimpiad;

 • nad­zór nad prze­strze­ga­niem ter­mi­nów kon­kur­sów i olimpiad;

 • współ­praca z pra­cow­ni­kami wyż­szych uczelni wspo­ma­ga­ją­cymi przy­go­to­wa­nie uczniów do konkursów;

 • współ­praca z ad­mi­ni­stratorem szkolnej strony in­ter­ne­towej w celu umiesz­cza­nia na niej ak­tu­al­nych in­for­ma­cji o kon­kur­sach i olim­pia­dach oraz udziale i suk­ce­sach bio­rą­cych w nich udział uczniów na­szej Szkoły;

 • or­ga­ni­za­cja współ­pracy i wy­miany do­świad­czeń z na­uczy­cie­lami in­nych szkół;

 • or­ga­ni­za­cja mię­dzysz­kol­nych obo­zów naukowych;

 • gro­ma­dze­nie dy­plo­mów, li­stów gra­tu­la­cyj­nych i na­gród oraz ich eks­po­zy­cja w ga­blo­tach na korytarzu;

 • pro­wa­dze­nie w ga­blo­tach na ko­ry­ta­rzu eks­po­zy­cji fi­na­li­stów i lau­re­atów kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych;

 • or­ga­ni­za­cja uro­czy­stego wrę­cza­nia nagród Dyrektora Szkoły fi­na­li­stom i lau­re­atom kon­kur­sów i olimpiad;

Obowiązki nauczycieli przygotowujących uczniów do  kon­kur­sów i olim­piad przed­mio­to­wych:

 • współ­praca ze szkol­nym ko­or­dy­na­to­rem kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych;

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów;

 • pro­wa­dze­nie do­dat­ko­wych za­jęć po­za­lek­cyj­nych przy­go­to­wu­ją­cych do udziału w kon­kur­sach i olimpiadach;

 • nadzór nad korzystaniem przez uczniów z uczel­nia­nej bi­blio­teki i czytelni;

 • udział wraz z uczniami w zajęciach pozalekcyjnych pro­wa­dzonych przez na­uczy­cieli aka­de­mic­kich;

 • po­in­for­mo­wa­nie uczniów o wy­ma­ga­niach, ter­mi­nach i re­gu­la­mi­nie da­nego konkursu;

 • prze­pro­wa­dze­nie eta­pów szkol­nych kon­kur­sów i olim­piad oraz po­moc w wy­ko­na­niu kon­kur­so­wych prac badawczych;

 • udział wraz z uczniami w obo­zach na­uko­wych, kon­fe­ren­cjach i szko­le­niach;

 • or­ga­ni­za­cja wyjść i wy­jaz­dów na kon­kursy i olim­piady od­by­wa­jące się poza Szkołą oraz opieka nad uczniami pod­czas ich trwania;

 • re­pre­zen­to­wa­nie Szkoły na uro­czy­sto­ściach za­koń­cze­nia kon­kursu, wrę­cze­nia na­gród itp.