ASP

Koło filozoficzne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - KOŁO FILOZOFICZNE

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH KOŁA FILOZOFICZNEGO:
- zdobywanie wiedzy na temat filozofii
- pogłębianie wiedzy poprzez kontakt ze sztuką
- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju
- pogłębianie wiedzy z zakresu praw filozofii

CELEM ZAJĘĆ KOŁA FILOZOFICZNEGO JEST:
- nauka myślenia, a nie tylko gromadzenia informacji

- wyrabianie krytycznej postawy
- kształtowanie umiejętności stawiania pytań
-kształtowanie postaw etycznych
-kształtowanie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi znanych filozofów
-przyczynienie się do zrozumienia świata filozofii obejmującego podobieństwa i różnice

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1.Pojęcie filozofii, czym jest filozofia?
2.Dyscypliny filozofii.
3.Etyka.
4.Filozofia społeczna i polityczna.
5.Filozofia starożytnej Grecji.
6.Sokrates pierwszy filozof-etyk.
7.Idealizm Platona jako system filozoficzny.
8.Arystoteles i początki analitycznego myślenia.
9.Święty Augustyn.
10.Święty Tomasz z Akwinu.
11.Kartezjusz: „myślę, więc jestem”.
12.Filozofie Johna Locke’a.
13.Teoria umowy społecznej J.J. Rousseau.
14.Filozofie krytyczne Immanuela Kanta.
15.Konkurs szkolny-podsumowanie pracy koła.