ASP

Zadania Akademii Smyka

Zadania Akademii Smyka

  1. Akademia Smyka w Elblągu ma charakter dokształcającego kursu doskonalącego zainteresowania i rozwijającego talenty dzieci w warunkach akademickich.

  2. Akademia ma charakter niesamodzielnego podmiotu kulturalno - edukacyjnego , afiliowanego przez uczelnię wyższą, nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w oparciu o zasadę non-profit.

  3. Jako cele i zadania Akademii Smyka przyjmuje się:

  • Promowanie edukacji wśród dzieci w środowisku lokalnym,

  • Wzmacnianie potrzeb poznawczych dzieci, połączonych z umiejętnościami zastosowania wiedzy w praktyce,

  • Wdrażanie dzieci do kultury organizacji, realizacji i zagospodarowania czasu wolnego i ich przestrzeni funkcjonowania pozaszkolnego i pozarodzinnego,

  • Rozbudzanie zainteresowań i wspomaganie rozwoju talentów dzieci,

  • Wspomaganie środowisk szkolnych i rodzinnych w opiece i wychowaniu dzieci,

  • Tworzenie studentom i pracownikom Uczelni środowiska zdobywania doświadczeń związanych z opieką i pracą edukacyjną kierowaną do dzieci, jako szczególnej formy praktyki pedagogicznej,

  • Integracja środowiska akademickiego na rzecz tworzenia lobby akademickiego i społecznego, którego celem jest dbałość o dzieci, ich prawidłowy rozwój i edukację.