ASP

Uczestnictwo w Akademii Smyka

Uczestnictwo w Akademii Smyka

 1. Studentem Akademii Smyka może zostać dziecko w wieku 5-6 lat.

 2. Rekrutacja na dany rok szkolny przeprowadzana jest od początku czerwca do końca września w sekretariacie. Ilosć miejsc jest ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejnosć zgłoszeń.

 3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akademii jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka deklaracji uczestnictwa i przekazanie jej kierownikowi Akademii podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym.

 4. Rodzic uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 80 zł. Numer konta: 66249000050000453021817783  Rachunek prowadzi: Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna, 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2. W tytule prosimy podać: Akademia Smyka, imię i nazwisko dziecka.

 5. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i przeznaczona jest na pokrycie kosztów Akademii np. związanych z zakupem materiałów i urządzeń biurowych, indeksów, dyplomów, nagród, pomocy dydaktycznych, poczęstunku, opłacenia osób prowadzących zajęcia, itp.

 6. Rodzic lub opiekun prawny dziecka podpisuje pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w związku z udziałem dziecka w Akademii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodę na publikowanie zdjęć z dzieckiem na stronie internetowej www oraz na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

 7. Dzieci są zobowiązane przestrzegania zasad, jakie obowiązują w Akademii i stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia w Akademii.

 8. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć oraz za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

 9. Za szkody wyrządzone przez dzieci podczas ich uczestnictwa w zajęciach Akademii, odpowiadają rodzice w kontekście legislacyjnym i finansowym.

 10. Rok szkolny Akademii obejmuje dwa semestry: zimowy i letni.

 11. Rok szkolny kończy się uzyskaniem przez dziecko honorowego dyplomu ukończenia Akademii Smyka.

 12. Dziecku, które uczęszcza na zajęcia Akademii przysługuje symbolicznie status Studenta Akademii.

 13. Podstawowym  dokumentem regulującym korzystanie dziecka z usług Akademii jest indeks.

 14. Wpisy do indeksu następują na bieżąco, według programu i planu dydaktycznego, opracowanego przez Kierownika Akademii.

 15. W przypadku ¼ nieodbytych zajęć przez dziecko w Akademii w stosunku do 100% zajęć jednego semestru roku szkolnego, następuje skreślenie dziecka z listy uczestników Akademii przez Kierownika Akademii. Do wskazanej ¼ zajęć nie wlicza się nieobecności wynikających z tytułu choroby dziecka, bądź innych sytuacji losowych.

 16. Rodzic lub opiekun prawny dziecka może złożyć rezygnację z dalszego jego uczestnictwa w zajęciach Akademii - zgłaszając ten fakt kierownikowi Akademii lub w sekretariacie.

 17. Akademia Smyka w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, działa w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, dlatego gromadzone dane osobowe dzieci i ich rodziców służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie są udostępniane innym podmiotom.