ASP

Zajęcia Akademii Smyka

Zajęcia w Akademii Smyka

 1. Zajęcia w Akademii odbywają się przez dwa semestry w każdym roku szkolnym, co najmniej raz w miesiącu, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu.

 2. Zajęcia Akademii odbywają się na terenie Uczelni.

 3. Wykłady mogą być uzupełniane innymi formami kulturalno – oświatowymi, jak np.: warsztaty artystyczne, akademie, zabawy i inne.

 4. Zajęcia dydaktyczne w Akademii odbywają się w przystępnej i atrakcyjnej dla dzieci formie.

 5. Zajęcia dydaktyczne w Akademii prowadzone są przez wykładowców i studentów  Uczelni, a także innych specjalistów, pasjonatów i społeczników.

 6. Akademia może organizować wybrane zajęcia otwarte, w których rodzice uczestniczą wraz z dziećmi.

 7. Terminy zajęć oraz ich tematy zostaną podane na stronie internetowej w zakładce Akademii Smyka„Harmonogram zajęć”.

 8. Akademia powiadamia rodzica  lub prawnego opiekuna o ewentualnych zmianach w harmonogramie zajęć, drogą  mailową, telefonicznie  i poprzez stronę internetową, w terminie 7 dni od daty zajęć.

 9. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć, z przyczyn od niej niezależnych.

 10. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic lub prawny opiekun dziecka zobowiązany jest zarejestrować dziecko w pomieszczeniu wyznaczonym do prowadzenia zajęć.

 11. W czasie zajęć dzieci są pod opieką osób prowadzących zajęcia i nie mogą samodzielnie opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

 12. Po zakończeniu zajęć rodzice lub opiekunowie prawni odbierają swoje dzieci.

 13. Rodzice i opiekunowie prawni w trakcie trwania zajęć czekają na zewnątrz pomieszczenia i nie biorą udziału w zajęciach. Mogą jednak uczestniczyć  w inauguracji i zakończeniu roku szkolnego w Akademii Smyka.