ASP

Specjaliści

Uczniowie naszej Szkoły mogą liczyć na pomoc różnorodnych specjalistów:
1. Nauczyciel Pedagog
2. Nauczyciel Doradca Zawodowy
3. Nauczyciel Logopeda
4. Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
5. Nauczyciel Etyki
6. Nauczyciele Logorytmiki

Zajęcia z Nauczycielem Pedagogiem:
1. Możemy mieć zgraną klasę – integracja uczniów
2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
3. Budowanie wzajemnego zaufania, otwartości i tolerancji
4. Rozpoznawanie zachowań asertywnych
5. Zapoznanie z zasadami komunikowania się i barierami komunikacyjnymi
6. Słabe i mocne strony – jak wzmocnić poczucie własnej wartości
7. Jak pokonać i zwalczyć stres – sposoby radzenia sobie w sytuacji stresowej
8. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
9. Używki – decyzje wpływające na nasze życie
10. Kształtowanie właściwych postaw i wzorców godnych naśladowania
11. Agresja w szkole i poza nią
12. Patriotyzm dziś i wczoraj
13. Prawa dziecka - jak zadbać by nie były łamane
14. Prawo do wolności i sprawiedliwość w życiu każdego z nas
15. Sukces – droga dla każdego z nas
16. Możliwości samorealizacji i dążenia do spełnienia aspiracji życiowych
17. Nowinki technologiczne – jako złodziej czasu i kontaktów osobistych
18. Być odpowiedzialnym za własne czyny
19. Rodzina i Ja - autorytet i budowanie więzi
20. Stymulowanie kreatywności, myślenia twórczego
Zajęcia z Nauczycielem Doradcą Zawodowym:

1. Poznawanie siebie,  autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych
2. Poznawanie świata zawodów
3. Analiza możliwości zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy
4. Indywidualna praca z uczniami nad wyborem szkoły i zawodu
5. Pomoc w określeniu ścieżki edukacyjnej i ścieżki rozwoju zawodowego
6. Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów
7. Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy
Zajęcia z Nauczycielem Logopedą:
1. Usprawnianie narządów mowy
2. Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej
3. Wzbogacanie słownika biernego i czynnego
4. Kształtowanie orientacji przestrzennej
5. Kształtowanie układania prawidłowego ciągu wydarzeń
6. Rozwijanie słuch fonemowego
7. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
8. Ustalenie prawidłowego toru oddechowego
9. Kształtowanie dojrzałego sposobu połykania
10. Wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas mówienia
11. Kształtowanie prawidłowego nastawienia głosu
12. Kształtowanie poczucia rytmu
13. Prawidłowa artykulacja poszczególnych głosek
Zajęcia z Nauczycielem Gimnastyki Korekcyjnej:
1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
2. Eliminowanie czynników, które mogą pogłębiać i utrwalać istniejące zaburzenia
3. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do świadomego uczestnictwa w zajęciach
4. Przywracanie równowagi napięciowej, przez usuwanie dystonii mięśniowej
5. Rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych
6. Wzmacnianie mięśni osłabionych
7. Uaktywnienie układów i narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego
8. Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu
9. Poprawienie zaburzeń rozwoju motorycznego
10.Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu
Zajęcia z Nauczycielem Etyki:
1. Ukształtowanie pozytywnego, opartego na szacunku i prawdomówności stosunku do rówieśników i dorosłych
2. Wykształcenie pozytywnego, serdecznego stosunku do osób niepełnosprawnych, nauczenie dzieci, jak pomagać takim osobom
3. Ukazanie osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych partnerów i przyjaciół zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym
4. Kształtowanie postawy tolerancji oraz zrozumienia dla odmienności związanej z niepełnosprawnością, inną narodowością, rasą i różnicami kulturowymi
5. Wyrobienie serdecznej, opartej na wzajemnym zrozumieniu, postawy wobec rodziny
6. Wypracowanie nawyku dbałości o estetykę najbliższego otoczenia dziecka (pokoju, klasy)
7. Wykształcenie postawy rzetelnego podejścia do pracy oraz szacunku dla pracy zarówno własnej, jak i cudzej
8. Ukazanie wagi i potrzeby stosowania dobrych manier w codziennych relacjach
9. Wdrożenie do aktywnego i rozumnego planowania oraz spędzanego czasu
10. Ukształtowanie umiejętności dostrzegania, szanowania piękna w najbliższym otoczeniu
11. Nauczenie dzieci, jak zachować się w takich miejscach, jak: muzeum, teatr, kino, park
12. Wyrobienie wrażliwości na problemy osób starszych i postawy ku wobec nich
13. Uświadomienie uczniom, że nie każdy dorosły zasługuje na miano autorytetu i nie każdego dorosłego należy we wszystkim słuchać (ze zwróceniem uwagi na konkretne sytuacje)
14. Nauczenie krytycznego, rozumnego korzystania z propozycji innych, ze zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwo uzależnienia od telewizji, gier komputerowych, Internetu
15. Ukształtowanie postawy odwagi cywilnej, przyznawania się do popełnionych błędów, umiejętności przepraszania i naprawiania wyrządzonych szkód
16. Wyrobienie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny
17. Wykształcenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
Zajęcia z Nauczycielami Logorytmiki:
1. To połączenie ćwiczeń logopedycznych z rytmem, muzyką i ruchem
2. Profilaktyka wad wymowy i uzupełnienie tradycyjnej terapii logopedycznej
3. Rozbudzanie u dzieci wrażliwość na elementy muzyki
4. Wzbogacanie czynnego słownictwa
5. Eliminowanie nieśmiałości i lęków
6. Naturalna ekspresja ruchowa
7. Ćwiczenie pamięci słuchowej i wzrokowej
8. Wpływanie na równomierny rozwój obu półkul mózgowych i ustalenie lateralizacji
9. Rozwijanie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji  przestrzennej
10.Rozwijanie szeroko rozumianego słuchu muzycznego i poczucia rytmu