ASP

Specjaliści

Zespół nauczycieli posiada odpowiednie kompetencje, jest zmotywowany i nowoczesny. W naszej Szkole stawiamy na jakość, a to oznacza, że kadra pedagogiczna jest świadoma zwiększonych oczekiwań ze strony rodziców inwestujących w naukę swoich dzieci. Nauczyciele u nas pracujący, są nietuzinkowi, pełni pomysłów i uczą z pasją.

Uczniowie naszej Szkoły mogą liczyć na pomoc nie tylko nauczycieli i wychowawców ale też różnorodnych specjalistów:
1. Pedagog
2. Doradca Zawodowy
3. Logopeda
4. Trener Gimnastyki Korekcyjnej
5. Trener LogoRytmiki

Zajęcia z Pedagogiem:
1. Możemy mieć zgraną klasę – integracja uczniów
2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
3. Budowanie wzajemnego zaufania, otwartości i tolerancji
4. Rozpoznawanie zachowań asertywnych
5. Zapoznanie z zasadami komunikowania się i barierami komunikacyjnymi
6. Słabe i mocne strony – jak wzmocnić poczucie własnej wartości
7. Jak pokonać i zwalczyć stres – sposoby radzenia sobie w sytuacji stresowej
8. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
9. Używki – decyzje wpływające na nasze życie
10. Kształtowanie właściwych postaw i wzorców godnych naśladowania
11. Agresja w szkole i poza nią
12. Patriotyzm dziś i wczoraj
13. Prawa dziecka - jak zadbać by nie były łamane
14. Prawo do wolności i sprawiedliwość w życiu każdego z nas
15. Sukces – droga dla każdego z nas
16. Możliwości samorealizacji i dążenia do spełnienia aspiracji życiowych
17. Nowinki technologiczne – jako złodziej czasu i kontaktów osobistych
18. Być odpowiedzialnym za własne czyny
19. Rodzina i Ja - autorytet i budowanie więzi
20. Stymulowanie kreatywności, myślenia twórczego
Zajęcia z Doradcą Zawodowym:

1. Poznawanie siebie,  autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych
2. Poznawanie świata zawodów
3. Analiza możliwości zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy
4. Indywidualna praca z uczniami nad wyborem szkoły i zawodu
5. Pomoc w określeniu ścieżki edukacyjnej i ścieżki rozwoju zawodowego
6. Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów
7. Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy
Zajęcia Logopedą:
1. Usprawnianie narządów mowy
2. Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej
3. Wzbogacanie słownika biernego i czynnego
4. Kształtowanie orientacji przestrzennej
5. Kształtowanie układania prawidłowego ciągu wydarzeń
6. Rozwijanie słuch fonemowego
7. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
8. Ustalenie prawidłowego toru oddechowego
9. Kształtowanie dojrzałego sposobu połykania
10. Wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas mówienia
11. Kształtowanie prawidłowego nastawienia głosu
12. Kształtowanie poczucia rytmu
13. Prawidłowa artykulacja poszczególnych głosek
Zajęcia z Gimnastyki Korekcyjnej:
1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
2. Eliminowanie czynników, które mogą pogłębiać i utrwalać istniejące zaburzenia
3. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do świadomego uczestnictwa w zajęciach
4. Przywracanie równowagi napięciowej, przez usuwanie dystonii mięśniowej
5. Rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych
6. Wzmacnianie mięśni osłabionych
7. Uaktywnienie układów i narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego
8. Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu
9. Poprawienie zaburzeń rozwoju motorycznego
10.Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu
Zajęcia z Logorytmiki:
1. To połączenie ćwiczeń logopedycznych z rytmem, muzyką i ruchem
2. Profilaktyka wad wymowy i uzupełnienie tradycyjnej terapii logopedycznej
3. Rozbudzanie u dzieci wrażliwość na elementy muzyki
4. Wzbogacanie czynnego słownictwa
5. Eliminowanie nieśmiałości i lęków
6. Naturalna ekspresja ruchowa
7. Ćwiczenie pamięci słuchowej i wzrokowej
8. Wpływanie na równomierny rozwój obu półkul mózgowych i ustalenie lateralizacji
9. Rozwijanie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji  przestrzennej
10.Rozwijanie szeroko rozumianego słuchu muzycznego i poczucia rytmu