ZSA

Koła Języków Obcych

KOŁA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH:

  • KOŁO PRZEDMIOTOWE z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • KOŁO PRZEDMIOTOWE z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  • KOŁO PRZEDMIOTOWE z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Jednym z głównych celów zajęć jest przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad z języków obcych. Zajęcia mają też doskonalić umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez:  uzupełnienie i poszerzenie słownictwa oraz zastosowanie go w różnych sytuacjach komunikacyjnych a także ćwiczenie wszystkich sprawności językowych jak również powtórzenie i uzupełnienie wybranych zagadnień gramatycznych.

DZIEDZINY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH KÓŁ PRZEDMIOTOWYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH
1. Wyrównanie poziomu językowego uczniów poprzez powtórzenie i utrwalenie dotychczas przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego.
2. Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz aktywności intelektualnej uczniów.
3. Kształcenie zdolności kreatywnego myślenia.
4. Doskonalenie wypowiedzi ustnych tzw. konwersacja i pisemnych:
listów, maili, blogów.
5. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
6. Ćwiczenie zadań egzaminacyjnych z poziomu rozszerzonego.
7. Kształcenie umiejętności zastosowania nabytej wiedzy.

8. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem.
9. Rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie.

10. Przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

11. Doskonalenie umiejętności właściwego reagowania językowego w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmow.
12.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i poprawnego stosowania struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji.Koło Język Angielski